OpenAI คืออะไร จะส่งผลอย่างไรต่อการใช้งานมือถือของมนุษย์

OpenAI คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ประกอบด้วย OpenAI LP ซึ่งเป็นองค์กรแสวงหาผลกำไรและบริษัทแม่ OpenAI Inc. ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ภารกิจของบริษัทคือการส่งเสริมและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นมิตรด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบ OpenAI มุ่งเน้นไปที่การสร้างเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ เช่น การประมวลผลภาษา วิทยาการหุ่นยนต์ และ Machine Learning ผลกระทบของ OpenAI คืออะไร หนึ่งในวิธีหลักที่ OpenAI สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์คือการทำให้งานบางอย่างเป็นอัตโนมัติ เมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาขึ้น…