เทคโนโลยี Classcraft ที่สามารถสร้างแรงจูงใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจ

          เทคโนโลยี Classcraft การสร้างแรงดึงดูดให้กับนักเรียนได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นนั้น คือจุดมุ่งหมายสำคัญของครู อาจารย์ จึงได้มีการคิดค้นหลักสูตรและการสอนขึ้นมาต่าง ๆ นานา เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น แต่เท่าที่เห็นการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเท่าใดก็ตาม ความสนใจของนักเรียนก็ยังคงมีความคงที่เหมือนเดิม   เทคโนโลยี Classcraft คือ การนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน             แต่ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สามารถที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาด้วย การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียน การออนไลน์ การค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาด้วยตนเองผ่านทางโลกอินเตอร์เน็ต การสร้างแอปพลิเคชันทางการศึกษาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้มีความสนใจเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกได้มีการสร้างเทคโนโลยี Classcraft เพื่อสร้างแรงจูงใจการเรียนด้วยการนำเนื้อหาที่นักเรียนต้องได้รับในระดับชั้นนั้นมาประยุกต์ให้อยู่ในรูปแบบของเกมส์เพื่อการสะสมคะแนน เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนในวิชานั้นที่เพิ่มมากขึ้น            …