British Telecom ลงนามข้อตกลง 5G กับ Ericsson เมื่อ Huawei ไม่สามารถให้บริการได้ในประเทศอังกฤษ

British Telecom ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อใช้เสาสัญญาณสื่อสารระบบ 5G สถานีฐานและอุปกรณ์อื่นๆ ของEricsson เพื่ออัพเกรดเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศอังกฤษ หรือEE (Everything Everywhere) โดยทางBritish Telecomคาดว่า 50% ของปริมาณการใช้งาน 5G ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านชุดของบริษัทEricsson จากประเทศสวีเดน ซึ่งการย้ายครั้งนี้จะทำให้สามารถยกเลิการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของHuawei โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการอุปกรณ์เครือข่ายรายอื่นๆ   British Telecom อยู่ระหว่างทดลองผลิตภัณฑ์ Ericsson เพื่อทดแทนอุปกรณ์ของ Huawei โดยประเทศอังกฤษได้มีการประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งหมดของสหราชอาณาจักรจะต้องหยุดซื้ออุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมระบบ 5G…