Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสะดวกสะบายมากขึ้น

เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค ในการเกษตร ปุ๋ย คือส่วนสำคัญที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตออกมาแข็งแรงและเหมาะกับการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขาย หรือ กระทั่งช่วยให้พืชมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นได้อีกด้วย แม้เดี๋ยวนี้จะมีการรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีที่สร้างสารพิษตกค้างในพืชรวมถึงสารพิษตกค้างสู่ดินและธรรมชาติ ทว่าปุ๋ยชีวภาพที่เกิดจากการหมักนั้นก็ยังคงปล่อยสารพิษสู่ธรรมชาติเช่นกัน ดังนั้นจึงมีหลายหน่วยงานที่วิจัยหาวิธีในการสร้างปุ๋ยที่รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค หรือปุ๋ยอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อม Smarter Fertilizersเทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีจาก World Economic Forum (WEF) ที่จัดอันดับให้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใน TOP 10 เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกในปี 2019 ที่ผ่านมา…